Energetika


Warning: Undefined array key "post_subtitle" in /var/www/clients/client1/web17/web/tpfko4fsct2cg/themes/ic40/single.php on line 26

I v dnešní éře nastupující digitální výroby stále platí výstižné rčení: „Energie je krví průmyslu!“

Proto se podnik musí systematiky starat o:

 • identifikaci své energetické potřeby,
 • vyhledávání dostatečných a levných energetických zdrojů,
 • údržbu stávajících energetických zdrojů,
 • monitorování a regulaci spotřeby energie,
 • úsporám ve spotřebě energie.

Protože je dnes ještě stále ve většině podniků rozhodující spotřeba elektrické energie, musí současné podniky věnovat pozornost i realizaci vlastních alternativních zdrojů elektrické energie.

Úspory energie je možno zajistit:

 • sníženou spotřebou energie používáním výrobních strojů, postupů a nástrojů, které vyžadují menší příkon,
 • lepší organizací výrobních a pomocných procesů (odstraněním prostojů, snížením zmetkovitosti, využíváním vhodných surovin a polotovarů, optimalizací výtěžnosti výrobků z polotovarů),
 • kvalitním monitorováním provozu výrobních a nevýrobních strojů, lze neustále sledovat, zda nedochází ke zbytečným ztrátám energie, což dobře umožňuje síťová komunikace v kyberfyzikálních systémech, automatický monitoring, a analýza dat s využitím umělé inteligence (viz stejnojmenné položky obrázku IC40),
 • optimalizací mezioperační, vnitrofiremní a ostatní dopravy tak, aby se zamezilo zbytečným ztrátám a prostojům,
 • zamezením ztrát při vytápění a chlazení budov (zateplování budov izolací, vícevrstvá okna, tepelné clony vjezdových a výjezdových vrat),
 • kvalitním řízením spotřeby teplé i studené vody (zejména zabráněním ztrát z netěsnosti potrubí a ventilů),
 • automatickým řízením osvětlování pracovních i nepracovních prostor a používáním úsporných osvětlovacích těles,
 • zachycováním tepla odpadové vody nebo vzduchu ve výměnících k vytápění
 • Tepelnými čerpatly.

Je potřeba zdůraznit, že sníženou spotřebou energie, pokud ji podniky realizují, tak podporují své ekonomické jistoty a následkem takové účinnějšího využívání energie mohou významně zvýšit svůj zisk, což vede ve svém důsledku ke zvýšení finančního kapitálu, kvality životního prostředí a k realizaci zásad udržitelného růstu. To mohou firmy dosáhnout firmy také využíváním alternativních zdrojů elektrické energie ve svém vlastnictví, k čemuž slouží:

 • Větrné elektrárny vertikálního nebo horizontálního provedení
 • Solární panely

Současná nabídky poskytuje velký výběr kvalitních takovýchto zařízení a velmi příznivé ceny.

Aktuální legislativní energetické prostředí umožňují, nevyužitou elektrickou energii z těchto prodávat za výhodných podmínek prostřednictvím veřejné elektrické sítě.

Zvláštní pozornost by měly podniky věnovat i záložním zdrojům např. motorovým agregátům. Jednak jim mohou sloužit ve špičkách, kdy je pro odběratele elektřiny z veřejné sítě omezen odběr, což ba mohlo vést k nežádoucím výpadků nebo omezení výroby, jednak jim mohou pomoci překlenout výpadky dodávky elektřiny z veřejné sítě, dokonce řešit v krajní míře i stav totálního výpadku veřejné sítě (tzv. blackout). Pro řadu digitálních zařízení mohou být jako záložní zdroje použity různé akumulátory, baterie nebo kondenzátory, protože řada současných mikroelektronických zařízení má nízký požadovaný příkon. Protože pro digitální výrobu Průmyslu 4.0 je elektrická energie primární podmínkou funkčnosti, měla by být problematice odolnosti proti blackoutu  věnována pozornost již při jeho návrhu a při zajišťování podmínek jeho provozu.

Náhlý, déle trvající výpadek elektrického proudu, zmíněný blackout, je nepříjemný nejen z technického hlediska, ale i hlediska podnikatelského a paří do problematiky zajištění způsobilosti organizace udržovat provoz v problematických, zejména kritických situacích. V anglické terminologii se používá termín Business Continuity Management System (BCMS). Proč a jak ho vybudovat a provozovat popisuje norma ČSN ISO 22301. Ta poskytuje osvědčené mezinárodní postupy, které organizaci pomáhají efektivně reagovat na kritické problémy a překonat je. Jedná na např. kybernetické útoky, masivní poruchy IT, záplavy, požáry, propuknutí pandemických virů, problémy dodavatelského řetězce, dlouhodobé výpadky elektrického proudu nebo jiné situace (teroristické útoky), které představují značné hrozby pro chod jakéhokoliv podnikání. Osvědčení o existenci svého BCMS pro takovéto situace může získat firma tím, že se předloží svůj systém k certifikaci a obdrží certifikační osvědčení, pokud její systém splňuje předepsané požadavky.

B. Lacko

Poznámka: Článek bude revidován.